Revisjon

Lovpålagt revisjon av aksjeselskap og andre selskapsformer

Aksjeselskap som enten har driftsinntekter over kr. 7 mill., 10 årsverk eller balansesum på over kr. 27 mill. er revisjonspliktige.

Vår kjernevirksomhet består av lovpålagt revisjon av små og mellomstore virksomheter. Vi har lang og bred erfaring fra de aller fleste bransjer.

Vår gjennomgang og revisjon bidrar til en kvalitetssikring av informasjon, vurdering av interne rutiner og fokus på risikoområder.

Revisjon av årsregnskap er et viktig ledd i den finansielle rapporteringen. Brukere av årsregnskapet (som f.eks. finansinstitusjoner, offentlige myndigheter, investorer, kreditorer, kunder, leverandører og ansatte) må ha tillit til de opplysninger som fremkommer. At årsregnskapet er revidert bidrar til å skape økt troverdighet ovenfor brukerne. For eksempel kan banken kreve revidert årsregnskap som en del av lånebetingelsene.

Vi har god kompetanse og lang erfaring med bekreftelser for selskaper som er underlagt Finanstilsynet. Dette gjelder for eksempel for advokater, corporate finance, autoriserte regnskapsførere, eiendomsmeglere mv.

 

Revisjon gir merverdi i form av:

> Økt tillit til finansiell rapportering

> Sikre at utilsiktede feil blir oppdaget og korrigert før det får økonomiske konsekvenser for selskapet

> Overholdelse av lover, regler, tidsfrister og andre formelle krav

 

For ikke-revisjonspliktige kunder kan vi tilby følgende revisjonstjenester:

  • Forenklet revisorkontroll En overordnet gjennomgang av regnskapet, men ikke så omfattende som en revisjon. Godt egnet for de som ønsker en kvalitetssikring uten like stor grad av sikkerhet. Selskapet får en uttalelse med konklusjon om revisor har avdekket noen vesentlige feil. Uttalelse kan vedlegges årsregnskapet som sende til foretningsforbindelser som banker, leverandører mv.
  • Revisjon av deler av regnskap Dersom det er behov for ekstra sikkerhet for verdsettelse og eksistens av utvalgte regnskapsposter kan vi tilby å revidere deler av regnskapet. Dette kan i mange situasjoner være tilstrekkelig for mindre selskaper uten revisjonsplikt. Eksempler kan være bekreftelse på eksistens og verdi av varelager, kundefordringer, eiendom mv.
  • Revisorutarbeidet årsregnskap Med bakgrunn i vår kompetanse gir vi deg kvalifisert hjelp til utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Dette gir deg en god diskusjonspartner ved vurdering av vesentlige regnskapsposter og andre skattemessige problemstillinger. Vi avgir en rapport der vi beskriver arbeidet som er utført.

Revisjon av foreninger, stiftelser, private barnehager mv.

Stiftelser er revisjonspliktige, mens foreninger blir revisjonspliktige dersom de har regnskapsplikt (eiendeler med verdi mer enn 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk). På slike oppdrag blir det i tillegg til revisjon ofte nødvendig med bekreftelse av prosjektregnskap, medlemstall, mva-kompensasjon eller bekreftelser vedrørende tilskudd.

For barnehager kan vi også bistå med innsending av årsregnskap til kommunen.

Andre typer bekreftelser vi kan bistå med er for eksempel bekreftelse av omsetningsoppgave til Næringsetaten.

Priser:

Vårt honorar beregnes på grunnlag av medgått tid i henhold til våre standard timesatser. Disse avhenger av medarbeider på oppdraget.

For nærmere informasjon kan du ta kontakt med oss >>