Annen bistand

Vi ønsker å gi assistanse til våre kunder innen våre fagområder når denne assistanse ikke kommer i konflikt med vår funksjon som foretakets revisor. Oppgaver utover revisjonen avtales i det enkelte tilfelle. Slike tjenester kan omfatte:

Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer

Vi kan bistå med den tekniske utarbeidelsen av årsregnskap og ligningspapirer samt aksjonærregisteroppgaver mv. Vi har bred erfaring på slike oppdrag, har systemer som sikrer effektiv utarbeidelse og vår kompetanse medfører meget lav risiko for feil.

Skatte- og avgiftsspørsmål

Vårt kontor har betydelig kompetanse på utarbeidelse av personlig selvangivelse, tilsvar til bokettersynsrapporter, skatteklager og utredninger vedrørende skatte- og avgiftsspørsmål. Dersom problemstillingene blir særlig komplekse eller klart grenser over fra konsulentbistand til rettshjelp, har vi et godt samarbeid med skattejurister og advokater som det vil være naturlig å trekke inn.

Stiftelse av selskap

Vi bistår med utarbeidelse av stiftelsespapirer, åpningsbalansen og andre nødvendige vedlegg. Videre bekrefter vi åpningsbalansen og innskudd av aksjekapital. Dersom selskapet selv utarbeider stiftelsespapirene med vedlegg kan vi kvalitetssikre disse samt avgi bekreftelse på åpningsbalansen og på innskudd av aksjekapital. Vi bistår også med innsending av samordnet registermelding til Foretaksregisteret via altinn eller på papir.

Dersom selskapet skal stiftes med tingsinnskudd bistår vi med bekreftelse av verdien.

Fisjon/fusjon, kapitalforhøyelse og -nedsettelse mv.

Vi kan yte bistand ved kapitalforhøyelse/-nedsettelse, generasjonsskifte, kjøp og salg av bedrifter, fusjon/fisjon m.v. I tilfeller hvor disse jobbene krever utvidet kompetanse eller grenser over mot rettshjelp vil vi involvere våre samarbeidende advokat- og konsulentvirksomheter.

Priser:

Vårt honorar beregnes på grunnlag av medgått tid i henhold til våre standard timesatser. Disse avhenger av medarbeider på oppdraget.

For nærmere informasjon kan du ta kontakt med oss >>